Giỏ hàng

CBTT: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin được CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Trân trọng!