Giỏ hàng

CBTT V/V BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin được CBTT v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Trân trọng!