Giỏ hàng

THÔNG BÁO V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc sản xuất

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin được CBTT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc sản xuất, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Trân trọng!