Giỏ hàng

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin được CBTT v/v thay đổi người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Trân trọng!