Giỏ hàng

Cơ cấu tổ chức

Tổng số lao động tại Công ty Cổ phần Bao bì Bút Sơn hiện tại là 425 người:

Phân loại lao động

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Trình độ Đại học và trên Đại học

55

13%

Trình độ Cao đẳng

43

10%

Trình độ Trung cấp

39

9%

Trình độ Sơ cấp

18

4%

Trình độ Công nhân Kỹ thuật

270

64%

Tổng cộng:

425

100%


Trong đó:


Cán bộ quản lý

15 người

Nhân viên nghiệp vụ

31 người

Công nhân Kỹ thuật

379 người