Giỏ hàng

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT, BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ĐẾN 09/04/2024

THÔNG BÁO

V/v cập nhật, bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo V/v cập nhật, bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến ngày 09/04/2024, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo & các tài liệu Đại hội sau khi cập nhật, bổ sung kèm theo xem tại đây.

Trân trọng!