Giỏ hàng

THÔNG BÁO MỜI HỌP V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo & các tài liệu Đại hội kèm theo xem tại đây.

Trân trọng!