Giỏ hàng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung Biên bản và Nghị quyết xem tại đây.

Trân trọng!