Giỏ hàng

THÔNG BÁO ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG BÁO

Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Trân trọng!