Giỏ hàng

THÔNG BÁO MỜI HỌP V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo & các tài liệu Đại hội kèm theo xem tại đây.

Trân trọng!