Giỏ hàng

THÔNG BÁO v/v NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO

V/v NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo v/v nhận được Quyết định tạm giam đối với người nội bộ, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!