Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC cả năm 2023 kèm Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi tiết nội dung BCTC cả năm 2023 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây

Chi tiết Giải trình chênh lệch Lợi nhuận năm 2023 trước và sau kiểm toán tại đây.

Chi tiết Giải trình chênh lệch Lợi nhuận năm 2023 sau kiểm toán so với cùng kỳ tại đây.