Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2024

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC Quý I/2024

Chi tiết nội dung BCTC Quý I/2024 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!