Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2023

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC Quý III/2023

Chi tiết nội dung BCTC Quý III/2023 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!