Giỏ hàng

THÔNG BÁO: Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến 18/04/2023

THÔNG BÁO

V/v cập nhật, bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo V/v cập nhật, bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến ngày 18/04/2023, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo & các tài liệu Đại hội sau khi cập nhật, bổ sung kèm theo xem tại đây.

Trân trọng!