Giỏ hàng

THÔNG BÁO MỜI HỌP V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo & các tài liệu kèm theo xem tại đây.

Trân trọng!