Giỏ hàng

THÔNG BÁO: Thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin được CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và thời gian chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!