Giỏ hàng

Thông báo v/v công tác cán bộ thành viên HĐQT

THÔNG BÁO

v/v công tác cán bộ thuộc thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo v/v nhận được Nghị quyết của Tổng Công ty xi măng Việt Nam v/v công tác cán bộ (là thành viên HĐQT Công ty) , cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!